1. Aard van het cameratoezicht                                     Buiter Roden B.V.  . (hierna te noemen: ‘Buiter Roden) hanteert cameratoezicht ten behoeve van:
 • toegangscontrole van gebouwen en terreinen van Buiter Roden,
 • bewaking van goederen aanwezig in gebouwen of op terreinen van Buiter Roden,
 • preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme,
 • registratie van bezoekers van Buiter Roden,
 • controle en toezicht op productieprocessen bij Buiter Roden,
 • de registratie van aanwezigheid en afwezigheid van personeel van Buiter Roden,
 • toezicht op de werkplekken van personeel van Buiter Roden,
 • registratie van wangedrag van personeel van Buiter Roden,
 • preventie en registratie van diefstal door personeel van Buiter Roden,
 • preventie en registratie van strafbare feiten door derden (zoals inbraak, diefstal of vernieling),
 • Volledige bedrijfsmonitoring bij Buiter Roden,
 • en alles dat daar direct mee samenhangt.2.
 • De opgenomen beelden kunnen op ieder moment worden uitgekeken.
 • Het cameratoezicht wordt aangekondigd: middels aankondigingsborden bij de grenzen van het door de camera’s bestreken terrein;
 • Middels duidelijk opgehangen beeldschermen waarop live camerabeelden te zien zijn.doordat de camera’s duidelijk zichtbaar zijn opgehangen;
 • middels een aankondiging op het mededelingen bord bij Buiter Roden;
 • op andere duidelijk herkenbare wijze indien de situatie daarom vraagt. (CHECKEN!)
 1. Geluidsregistratie

De camera’s zijn voorzien van microfoons. Deze maken géén geluidsopnames maar worden uitsluitend ingezet om een beeldopname te starten op basis van geregistreerd geluidsniveau.

 

 1. Verborgen camera’s
 1. Standaard zijn alle gebruikte camera’s duidelijk zichtbaar opgehangen. Als dit gezien het onder “Aard van het cameratoezicht” genoemde niet voldoende blijkt, kan Buiter Roden besluiten tot de inzet van verborgen camera’s.
 2. De inzet van verborgen camera’s wordt te allen tijde na veertien dagen gestaakt, of per direct nadat de aanleiding hiervoor is weggenomen.

 

 1. Uitvoering van het cameratoezicht
 1. Het cameratoezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door de directie.
 2. Buiter Roden blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het cameratoezicht.

 

 1. Bewaartermijn van beelden
 1. Na vastlegging worden de beelden gedurende vier weken bewaard met het oog op gebruik voor de onder “Aard van het cameratoezicht” genoemde doelen.
 2. Indien op de beelden een incident zichtbaar is betreffende het onder “Aard van het cameratoezicht” genoemde, mogen deze beelden langer worden bewaard en wel totdat het incident is opgelost.
 3. Na verstrijken van deze termijn of de oplossing van een incident worden de beelden onomkeerbaar gewist door ze te overschrijven met willekeurige data . Op verzoek van een persoon die is vastgelegd op camerabeelden zullen deze beelden worden gewist als er geen noodzaak meer is krachtens dit reglement om de beelden nog langer te bewaren.
 4. Toegang en beveiliging van beelden
  Buiter Roden heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van opgeslagen camerabeelden.
 5. De ruimte waar de beelden in bewaard worden, is fysiek beveiligd tegen toegang door onbevoegden (sleutel, pasje, etc). De beelden zijn op een apart, besloten systeem opgeslagen en niet via het netwerk toegankelijk voor anderen dan nog nader bekend te maken. Er wordt bijgehouden (logging) wie beelden opvraagt en wanneer. Deze logging wordt periodiek bekeken. De personen die beelden mogen kijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de beelden is met een wachtwoord beveiligd. Toegang tot beelden is alleen toegestaan door twee personen tegelijk (“4-ogenprincipe”).

 

 1. Inzage en kopieën van camerabeelden
 1. Een persoon die is vastgelegd op camerabeelden kan inzage krijgen in beelden waarop hij herkenbaar in beeld is, door op locatie hierom te verzoeken bij de onder ‘Klachten en vragen’ genoemde instantie.
 2. Een persoon die is vastgelegd op camerabeelden kan een kopie van deze beelden verkrijgen door een verzoek langs elektronische of schriftelijke weg in te dienen bij de onder ‘Klachten en vragen’ genoemde instantie.
 3. Een verzoek tot inzage of opvraging van een kopie vereist legitimatie en een duidelijke aanduiding van het tijdvak waarop de betrokkene vermoedt dat hij gefilmd is.
 4. Een verzoek kan worden geweigerd als het excessief is of in zeer korte tijd na een vorig verzoek is gedaan.
 5. Voor afhandelen van inzageverzoeken en het verstrekken van een kopie worden geen kosten gerekend. Voor extra kopieën kunnen administratiekosten worden geheven.

 

 1. Afgifte van camerabeelden
 1. Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan Justitie verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven bevel door een Officier van Justitie is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling Buiter Roden hiertoe verplicht.
 2. Indien op de beelden bewijs aanwezig is van strafbare feiten, kan Buiter Roden besluiten hiervan aangifte te doen en als bewijs de camerabeelden vrijwillig overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.
 3. In uitzonderlijke gevallen kan de verantwoordelijke besluiten dat een private derde partij inzage mag krijgen in beeldmateriaal. Dit vereist een belangenafweging van het belang van de betrokkene bij inzage tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen bij bescherming van hun privacy.

 

 1. Klachten en vragen
 1. Vragen of klachten over de toepassing van het camerasysteem en over het gedrag van de betrokken medewerkers kunnen worden ingediend bij Buiter Roden per e-mail via info@buiterroden.nl. Ook kunt u een brief sturen naar het (post)adres van Buiter Roden: Kanaalstraat 62, 9301 LT te Roden. Binnen uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht zal een reactie worden gegeven.
 2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur van Buiter Roden.