Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

van

Buiter Roden, gevestigd te Roden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan door Buiter Roden te Roden, als leverancier of dienstverlener. (hierna Buiter genoemd)

Voor het vervoer van goederen over de weg gelden de Algemene Vervoer Condities (A.V.C. 2002, gedeponeerd 4 juni 2002) Voor internationaal vervoer (C.M.R.) gelden de A.V.C. aanvullend op het CMR-verdrag.

De in dit artikel geldende voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van Buiter en/of door derden die door Buiter worden of zijn ingeschakeld.

 1. Indien Buiter door omstandigheden buiten haar wil en/of schuld een overeenkomst redelijkerwijs niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor Buiter. Buiter is in dat geval niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst.
 2. Indien een contractspartij bezwaar heeft tegen de wijze waarop een overeenkomst door Buiter is uitgevoerd, moet de contractspartij daarvan binnen acht dagen na levering van het product of na het verlenen van de dienst of bij de oplevering, aan Buiter schriftelijk mededeling doen.
 3. Verborgen gebreken dienen binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk zes maanden na levering, schriftelijk aan Buiter worden meegedeeld.
 4. Indien de bezwaren niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, kan de contractspartij daarop geen beroep doen.
 5. Offertes: De door Buiter gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 6. Buiter behoudt zich de eigendom van door haar geleverde

goederen voor totdat de contractspartij alles heeft voldaan wat Buiter uit hoofde van alle (eerdere of latere) overeenkomsten te vorderen mocht hebben of krijgen. Indien een factuur van Buiter ter zake van geleverde goederen of verrichte diensten niet tijdig wordt betaald of Buiter op haar contractspartij een vordering heeft wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst, heeft Buiter de bevoegdheid het door haar geleverde als haar eigendom terug te vragen

 1. Betaling dient door Buiter uiterlijk 14 dagen na factuurdatum of (eerdere) datum van levering te zijn ontvangen.
 2. Bij niet tijdige betaling is Buiter gerechtigd zekerheidsstelling voor de onbetaalde vordering te verlangen. Alle (buitengerechtelijke) incassokosten zijn voor rekening van de afnemer. Tevens zal Buiter bij niet betaling gerechtigd zijn tot het in rekening brengen van wettelijke rente.
 3. Reclames of meningsverschillen van welke aard ook geven de contractspartij geen recht op verrekening.
 1. Mocht in verband met de uitvoering van een met Buiter gesloten overeenkomst schade ontstaan, dan geldt het volgende:

a.Indien de schade is veroorzaakt door een  bewerking van een product door Buiter of door een in rekening gebrachte  dienst of advies, dan is de aansprakelijkheid van Buiter beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheids-verzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.

b.Zekerheidsstelling: Buiter is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een vooruitbetaling of aankoopbedrag voldaan dan zal Buiter de koper een kwitantie als bewijs van betaling ter hand stellen.

7.Het recht op schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Buiter ter zake van gebreken in afgeleverde goederen, verrichte diensten  of verstrekte adviezen zal vervallen door verloop van twee maanden na het tijdstip van het schade veroorzakende feit.

8.Garanties: Buiter staat er voor in dat de geleverde zaak beantwoord aan de overeenkomst. Buiter staat er bovendien voor in dat de zaak de eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat schriftelijk is overeengekomen. Buiter staat evenwel niet in voor gebreken die na oplevering van de zaak zijn ontstaan als gevolg van een ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Buiter in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Buiter zal uit hoofde van garantie niet meer vergoeden dan haar   leverancier vergoedt.

9.Op alle overeenkomsten van Buiter is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechtbank van Assen is bevoegd van geschillen kennis te nemen, zulks met uitzondering van die geschillen, die tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren, tenzij  contractspartij zich binnen 1 maand beroept op het recht de kwestie voor te leggen aan de conform de wet bevoegde rechter.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te meppel, onder nummer 686, K.v.K. nummer 04058388.